Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie biologii ewolucyjnej w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie biologii ewolucyjnej w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

w ramach projektu pt.: „Bacillus subtilis jako nowy czynnik kontroli biologicznej mszyc”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 24).

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu NCN OPUS 26 pt. „Wielkość komórek a funkcjonowanie ektotermów w obliczu zmian klimatu: rozwijanie i testowanie hipotez ewolucyjnych z wykorzystaniem europejskich żab zielonych (Pelophylax esculentus complex)” w zakresie biologii ewolucyjnej w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej wykorzystującej metody hodowli i rozrodu kręgowców wodnych w warunkach laboratoryjnych,
 • udokumentowana publikacjami znajomość procesów biologicznych związanych z hybrydogenezą, poliploidyzacją,
 • udokumentowane doświadczenie w pomiarach tempa metabolizmu kręgowców wodnych,
 • udokumentowane doświadczenie w analizie histologicznej tkanek oraz mikroskopowych pomiarach wielkości komórek
 • udokumentowana publikacjami znajomość systemów, genetycznych Europejskich żab zielonych,
 • co najmniej podstawowe doświadczenie w zakresie technik genetycznych/molekularnych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne brane pod uwagę:

 • udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką planowanych badań, w tym dotyczące ekologii ewolucyjnej europejskich żab zielonych,
 • pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej,
 • udokumentowana opieka nad empirycznymi pracami magisterskimi lub licencjackimi zgodnymi z tematyką planowanych badań.

Opis Programu /Projektu:

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko adiunkta badawczego w Zespole Ewolucji Strategii Życiowych w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem projektu jest zbadanie różnic w wielkości komórek między różnymi formami genetycznymi europejskich żab zielonych (Pelophylax esculentus complex), w naturalnych populacjach oraz u zwierząt wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych oraz określenie powiązań między wielkością komórek a aktywnością wybranych szlaków molekularnych w tkankach oraz wydolnością fizjologiczną kijanek w różnych warunkach tlenowych i termicznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie badań porównawczych różnych populacji żab na terenie Polski (wymagane prawo jazy i dyspozycyjność), prowadzenie długoterminowej hodowli i kontrolowanego rozrodu żab w laboratorium (konieczność stosowania technik genotypowania), pomiary tempa metabolizmu kijanek, analizy wielkości komórek w różnych tkankach oraz analizy aktywności szlaków mitochondrialnych, glikolitycznych i translacyjnych. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również pomoc w opiece nad pracą doktorską, przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Termin składania dokumentów: 05.07.2024

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie
pdf
INFORMATION ON SELECTION PROCEDURE