Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na kurs „Tropical ecology – field course”: rok akademicki 2021/2022

W roku 2021/2022 kurs terenowy „Tropical ecology – field course” (WBNZ-850) uzyskał dofinansowanie Programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego (ID.UJ) i w związku z tym ogłoszony zostaje konkurs dla uczestników kursu.

Ze środków ID.UJ zostanie w całości sfinansowany koszt pobytu 12 uczestników kursu w stacji terenowej, w której przeprowadzany jest kurs. Dofinansowanie nie obejmuje wydatków poniesionych poza okresem odbywania się zajęć dydaktycznych na terenie stacji terenowej, w tym kosztów podróży lotniczych i podróży lokalnych. Uczestnicy kursu, zostaną wyłonieni na drodze konkursu, który zostanie rozstrzygnięty przed rejestracją na kursy odbywające się w semestrze letnim (tak aby studentom, którzy się nie zakwalifikują na kurs terenowy umożliwić zapisanie się na inne kursy, które pozwolą na uzyskanie niezbędnej liczby ECTS do zaliczenia roku).

Do konkursu są dopuszczeni studenci, którzy spełniają wymagania wstępne kursu „Tropical ecology – field course” (WBNZ-850) wymienione w sylabusie („Zaliczenie dowolnego kursu ekologii. Zaliczenie kursu "Tropical ecology" lub równoważnego. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym.”), a także studenci, którzy w momencie otwarcia konkursu są w trakcie realizacji wymaganych kursów i uzyskają z nich pozytywne oceny końcowe najpóźniej w zimowej sesji egzaminacyjnej (rok akademicki 2021/2022).

Szczegóły konkursu

Cel

Konkurs wyłoni 12 uczestników kursu (limit maksymalny) spośród zainteresowanych kandydatów (maksymalnie 24 osoby), a kryterium branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie pomysł na projekt badawczy realizowany w czasie kursu.

Ustalenie listy kandydatów biorących udział w konkursie (maksymalnie 24 osoby)

Lista osób biorących udział w konkursie zostanie ustalona na podstawie rejestracji w systemie USOSweb, która zostanie otwarta 10 stycznia 2022 o godz. 7:00, a zakończy się 15 stycznia o 12:00.  W przypadku większej liczby chętnych niż limit maksymalny w konkursie (24 osoby), o zakwalifikowaniu kandydatów do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które dokonają rejestracji w USOSweb otrzymają od koordynatora kursu link do formularza z prośbą o wypełnienie informacji o spełnieniu wymagań wstępnych (wymienionych w sylabusie kursu).

Rozstrzygnięcie konkursu (12 osób)

W ramach konkursu, zakwalifikowali kandydaci (maksymalnie 24 osoby) przedstawiają pomysł na projekt badań, jaki chcieliby przeprowadzić w czasie kursu, biorący pod uwagę specyfikę środowiska wokół stacji terenowej (las deszczowy w Kostaryce lub na Borneo) oraz spodziewany czas realizacji projektu (14 dni). Rozstrzygnięciem konkursu będzie lista rankingowa studentów zakwalifikowanych na kurs „Tropical ecology – field course” ustalona na podstawie ocen projektów badawczych, których dokona powołana w tym celu komisja.

Opis projektu w języku angielskim w postaci pliku Worda należy przesłać do 20 stycznia 2022 do godz. 12:00 emailowo do koordynatora kursu (marcin.czarnoleski@uj.edu.pl). Potwierdzeniem przyjęcia projektu do konkursu będzie email zwrotny. Opis projektu musi mieć ściśle ustalony format (plik MS Word, maksymalnie 2 strony, marginesy standardowe 2.5 cm, czcionka 12 pkt Times New Roman, interlinia o wartości 1) oraz zawierać następujące informacje: imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, streszczenie pomysłu badań, zarys planu badań na 14 dni, listę potrzebnego sprzętu, materiałów i zaplecza laboratoryjnego, ocenę realizmu realizacji projektu w warunkach kursu.

Pliki do pobrania
pdf
Details of competition Tropical ecology – field course – subsidising a participation in the course in Borneo or Costa Rica