Przejdź do głównej treści

Oferta studiów

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Program studiów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania związane z globalnym kryzysem klimatyczno-ekologicznym i przygotowuje do podjęcia wynikających z niego wyzwań. Studenci tego kierunku zdobywają rzetelną, kompleksową wiedzę oraz wszechstronne umiejętności praktyczne, obejmujące ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, podejmowanie decyzji, a także komunikację zagadnień środowiskowych. Kursy obowiązkowe odbywają się od poniedziałku do czwartku, co daje możliwość wykorzystania piątków na pracę, relaks czy też rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w kursach fakultatywnych.

więcej o Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia magisterskie Environmental Protection and Management, zaprojektowano dla kandydatów, zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody. Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą współczesnych uwarunkowań i wyzwań dla ochrony środowiska oraz rozumie złożony kontekst prawny i zasady zarządzania dobrami wspólnymi. Potrafi zaplanować i przeprowadzić działania, których celem jest monitorowanie, ochrona a także zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dostrzega współczesne zagrożenia dla środowiska i potrafi wskazać działania zapobiegawcze i naprawcze. Posiada umiejętności interpersonalne i mediacyjne, które wykorzystuje w praktyce menadżerskiej ochrony środowiska oraz negocjacjach pomiędzy interesariuszami korzystającymi z zasobów naturalnych. Potrafi skutecznie ubiegać się o fundusze i granty. Ukończenie studiów Environmental Protection and Management umożliwia podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się administracją obszarów chronionych, agencjach środowiskowych, jednostkach badawczych oraz organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.

więcej o Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia I i II stopnia

Studia I i II stopnia

Studia stacjonarne na kierunku biologia są studiami dwustopniowymi, prowadzonymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia zaakceptowanymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje zarówno kursy podstawowe i kierunkowe, w tym zajęcia terenowe i wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą, jak i kursy do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta, zakresem specjalności i przygotowywanej pracy dyplomowej. Pozwala to na indywidualne kształtowanie ścieżki dydaktycznej. Prace licencjackie i magisterskie są wykonywane pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, a dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów umożliwia prowadzenie prac badawczych. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach II stopnia, uzyskując tytuł magistra biologii z możliwością wpisu do dyplomu ukończenia studiów wyższych zrealizowanej specjalności. więcej o Studia I i II stopnia