Przejdź do głównej treści

Oferta studiów

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Absolwenci będą także posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody.

Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe. Dzięki nim absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych jak i w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i firmach konsultingowych. Istotną możliwością dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, a także umiejętność zdobywania grantów i funduszy, oraz umiejętność sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych oraz raportów i sprawozdań

więcej o Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji.

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji.

Studia drugiego stopnia Ecology & Evolution zaprojektowano dla kandydatów poszukujących specjalistycznego wykształcenia z zakresu aktualnych zagadnień ekologicznych i ewolucyjnych. Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w międzynarodowym środowisku naukowym, przekazuje pogłębioną, stale aktualizowaną wiedzę teoretyczną i aplikacyjną, kładąc nacisk na pracę w zespole, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz planowania badań terenowych i eksperymentalnych. Unikatowy w skali kraju, interdyscyplinarny program kształcenia, zawiera dużą liczbę zajęć praktycznych w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach. Student osiąga umiejętność wnikliwego rozumienia zjawisk ekologicznych i zasad ewolucji oraz wstępuje na ścieżkę kariery odnoszącego sukcesy naukowca - potrafi opublikować wyniki swoich badań w uznanych periodykach naukowych. Ponadto posiada adaptacyjne umiejętności komunikacyjne i menadżerskie oraz zdolność myślenia projektowego z praktycznym wykorzystaniem najnowszej wiedzy z obszaru biologii środowiskowej i ewolucjonizmu.

Profil absolwenta

Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania eksperymentalne i terenowe, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Ukończenie studiów Ecology & Evolution umożliwia podjęcie pracy w dynamicznie zmieniających się sektorach publicznych i prywatnych na całym świecie: w laboratoriach, jednostkach administracji państwowej, instytucjach badawczych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

więcej o Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji.

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia magisterskie Environmental Protection and Management, zaprojektowano dla kandydatów, zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody. Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą współczesnych uwarunkowań i wyzwań dla ochrony środowiska oraz rozumie złożony kontekst prawny i zasady zarządzania dobrami wspólnymi. Potrafi zaplanować i przeprowadzić działania, których celem jest monitorowanie, ochrona a także zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dostrzega współczesne zagrożenia dla środowiska i potrafi wskazać działania zapobiegawcze i naprawcze. Posiada umiejętności interpersonalne i mediacyjne, które wykorzystuje w praktyce menadżerskiej ochrony środowiska oraz negocjacjach pomiędzy interesariuszami korzystającymi z zasobów naturalnych. Potrafi skutecznie ubiegać się o fundusze i granty. Ukończenie studiów Environmental Protection and Management umożliwia podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się administracją obszarów chronionych, agencjach środowiskowych, jednostkach badawczych oraz organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.

więcej o Studia w języku angielskim. Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych.

Studia I i II stopnia

Studia I i II stopnia

Studia stacjonarne na kierunku biologia są studiami dwustopniowymi, prowadzonymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia zaakceptowanymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje zarówno kursy podstawowe i kierunkowe, w tym zajęcia terenowe i wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą, jak i kursy do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta, zakresem specjalności i przygotowywanej pracy dyplomowej. Pozwala to na indywidualne kształtowanie ścieżki dydaktycznej. Prace licencjackie i magisterskie są wykonywane pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, a dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów umożliwia prowadzenie prac badawczych. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach II stopnia, uzyskując tytuł magistra biologii z możliwością wpisu do dyplomu ukończenia studiów wyższych zrealizowanej specjalności. więcej o Studia I i II stopnia