Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat 3/2020 Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2020r.

Komunikat 3/2020 Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2020r.

w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące zasady prowadzenia zajęć:

1. Zajęcia na I roku studiów I stopnia: biologia i neurobiologia w semestrze zimowym odbywają się wyłącznie w trybie zdalnego nauczania.

2. Wszystkie wykłady, seminaria, konwersatoria oraz część teoretyczna ćwiczeń i laboratoriów odbywa się w formie zdalnej. Część laboratoryjna, część praktyczna zajęć oraz zajęcia terenowe mogą odbywać się w małych grupach z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zarządzeń Władz Uniwersytetu.

3. Zaleca się, aby część praktyczna laboratoriów i zajęć terenowych (nie więcej niż 50% ogólnej liczby godzin, ćwiczeń, praktyk) obejmowała realizację tylko niezbędnych efektów uczenia się, niemożliwych do osiągnięcia w innej formie.

W związku z koniecznością zmniejszenia liczby studentów w grupie należy przeprowadzić taką reorganizację zajęć (praktycznych, laboratoriów, terenowych), aby ich realizacja nie prowadziła do powstania nadmiernej liczby godzin ponadwymiarowych.

Dopuszczalna liczba osób (łącznie z prowadzącym/prowadzącymi) w sali musi uwzględniać zapewnienie minimum 4m2 /osobę z zachowaniem odległości 1,5 metra w linii prostej.

4. Koordynatorzy i prowadzący zajęcia zobowiązani są do dokumentowania realizowanych zajęć.

5. Uczestnicy zajęć (łącznie z prowadzącym/prowadzącymi) zobowiązani są do używania maseczek, rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk, instrumentów i blatów. Po zakończeniu zajęć każdej grupy sala musi być dezynfekowana i wietrzona. Zajęcia kolejnej grupy muszą uwzględniać minimum 15 minut przerwy na dezynfekcję sali.

Studenci obowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos przez cały czas przebywania w budynkach Uniwersytetu. Wyjątkiem są pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków.

6. Za środki zabezpieczające w salach, w których prowadzone są zajęcia odpowiadają poszczególne Instytuty. Koordynatorzy i prowadzący zajęcia odpowiadają za przestrzeganie ww. zasad bezpieczeństwa.

Komunikat wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Dziekan Wydziału Biologii UJ

/-/ dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ

 

         Prodziekan Wydziału Biologii UJ

       /-/ dr hab. Anna Pecio, prof. UJ