Przejdź do głównej treści

Zespoły doradców

Regulamin działania zespołów doradców przy opiekunach (promotorach) doktorantów w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

Celem działania zespołu doradców jest pomoc studentom III stopnia w prowadzeniu wartościowych badań naukowych i pokonywaniu kolejnych etapów przewodu doktorskiego. Zadaniem zespołu jest ułatwienie doktorantom kontaktu ze starszymi kolegami i korzystania z ich porad. Zespół ma też pomóc doktorantom w rozwijaniu umiejętności dyskusji i zdolności do przekonywania. Zespół ma rolę pomocniczą, a nie kontrolną. Jego istnienie w niczym nie zmienia uprawnień i obowiązków opiekuna/promotora, umożliwia jednak promotorowi wykazanie przed Radą Instytutu, że dbał o właściwy rozwój naukowy doktoranta.

  1. Opiekun doktoranta kieruje do Rady Instytutu, w terminie do końca pierwszego semestru studiów III stopnia, informację o powołaniu i składzie osobowym zespołu doradców.
  2. W skład zespołu doradców powinno wchodzić co najmniej dwóch uczonych spoza zespołu badawczego opiekuna, przy czym co najmniej jeden z nich powinien mieć status samodzielnego pracownika naukowego. Jeżeli Rada Instytutu w czasie otwierania przewodu powoła promotora pomocniczego, to wchodzi on w skład zespołu doradców, o ile już w nim nie jest. Członek zespołu doradców nie może być powołany na recenzenta rozprawy doktorskiej.
  3. Przed końcem każdego roku akademickiego doktorant, w uzgodnieniu z promotorem, przygotowuje pisemny raport przedstawiający plany badawcze i/lub uzyskane wyniki. Raport jest przesyłany do członków zespołu doradców z odpowiednim wyprzedzeniem przed corocznym obligatoryjnym spotkaniem (patrz punkt 4). Raport nie ma ustalonej formy; powinien być zwięzły, ale jego treść musi umożliwić członkom zespołu doradców wgląd w osiągnięcia i trudności napotkane przez doktoranta. Raport, w całości lub w części, może być wykorzystany do sprawozdań rocznych składanych u kierownika studiów doktoranckich.
  4. Przedmiotem corocznego obligatoryjnego spotkania zespołu doradców jest dyskusja merytorycznych treści projektu badawczego, szkoleń i kursów podejmowanych przez doktoranta oraz kwestii organizacyjnych. Termin i szczegółowa forma tego spotkania jest ustalana przez opiekuna/promotora.
  5. Po odbytym spotkaniu zespołu opiekun/promotor poświadcza raport doktoranta i przekazuje go do sekretariatu Instytutu. Raport nie podlega ocenie, ale jest dołączany przez przewodniczącego Rady Instytutu do wniosków promotora o wszczęcie przewodu i dopuszczenie do obrony.