Przejdź do głównej treści

Główne kierunki badań

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Główne kierunki badań

 1. Bioindykacja skażeń w Polsce Południowej;
 2. Biologia owadów socjalnych i ich pasożytów;
 3. Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków;
 4. Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona;
 5. Ekologia ewolucyjna mikroorganizmów;
 6. Ekologia gleby;
 7. Ekologia molekularna;
 8. Ekologia ssaków drapieżnych i kopytnych;
 9. Ekotoksykologia i ekologia stresu;
 10. Energetyka wzrostu i rozrodu;
 11. Ewolucja strategii życia organizmów;
 12. Ewolucyjne podstawy ekologii populacyjnej i ekosystemowej;
 13. Fizjologiczne i bioenergetyczne ograniczenia w funkcjonowaniu organizmów stałocieplnych w skrajnych warunkach;
 14. Genetyczne podłoże adaptacji;
 15. Genomika ekologiczna;
 16. Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej;
 17. Jakość wód płynących;
 18. Komunikacja węchowa i akustyczna u ssaków;
 19. Mikoryza, interakcje między roślinami i mikroorganizmami;
 20. Procesy dekompozycji materii organicznej w ekosystemach z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń przemysłowych;
 21. Rozmieszczenie i liczebność awifauny;
 22. Rozwój termoregulacji gryzoni i ptaków łownych;
 23. Społeczne aspekty zarządzania zasobami naturalnymi;
 24. Systematyka, ekologia i biologia glonów, orzęsków i owadów wodnych;
 25. Świadomość społeczna dotycząca problemów ochrony przyrody;
 26. Zachowanie się i biologia organizmów na tle środowiska;
 27. Zmienność geograficzna metabolizmu.