Przejdź do głównej treści

Główne kierunki badań

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Główne kierunki badań

 • Bioindykacja skażeń w Polsce Południowej;
 • Biologia owadów socjalnych i ich pasożytów;
 • Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków;
 • Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona;
 • Ekologia ewolucyjna mikroorganizmów;
 • Ekologia gleby;
 • Ekologia molekularna;
 • Ekologia ssaków drapieżnych i kopytnych;
 • Ekotoksykologia i ekologia stresu;
 • Energetyka wzrostu i rozrodu;
 • Ewolucja strategii życia organizmów;
 • Ewolucyjne podstawy ekologii populacyjnej i ekosystemowej;
 • Fizjologiczne i bioenergetyczne ograniczenia w funkcjonowaniu organizmów stałocieplnych w skrajnych warunkach;
 • Genetyczne podłoże adaptacji;
 • Genomika ekologiczna;
 • Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej;
 • Jakość wód płynących;
 • Komunikacja węchowa i akustyczna u ssaków;
 • Mikoryza, interakcje między roślinami i mikroorganizmami;
 • Procesy dekompozycji materii organicznej w ekosystemach z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń przemysłowych;
 • Rozmieszczenie i liczebność awifauny;
 • Rozwój termoregulacji gryzoni i ptaków łownych;
 • Społeczne aspekty zarządzania zasobami naturalnymi;
 • Systematyka, ekologia i biologia glonów, orzęsków i owadów wodnych;
 • Świadomość społeczna dotycząca problemów ochrony przyrody;
 • Zachowanie się i biologia organizmów na tle środowiska;
 • Zmienność geograficzna metabolizmu.