Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019

W dniach od 2 czerwca do 4 lipca br. (I tura) w USOSweb będzie możliwe zarejestrowanie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019.

Tura przeznaczona jest dla studentów, którzy w przyszłym roku akademickim będą kontynuowali naukę na tym samym stopniu studiów. Wnioski studentów III roku studiów pierwszego stopnia, którzy w przyszłym roku akademickim będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zostaną rozpatrzone w II turze.

Podstawowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są kwota netto dochodu przypadająca na członka rodziny studenta oraz odległość od miejsca stałego zameldowania do Uczelni. Studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach za 2017 r. 

Wniosek o miejsce w domu studenckim należy zarejestrować w USOSweb wcześniej wypełniając oświadczenie o dochodach za 2017 r. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ (Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.).

Wydrukowane z USOSweb oświadczenie o dochodach oraz wniosek o miejsce w domu studenckim należy dostarczyć koordynatorowi pomocy materialnej na wydziale. Studenci-cudzoziemcy, którzy w minionym roku akademickim rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy, są zobowiązani kolejne wnioski o miejsce w domu studenckim składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w formie papierowej. Jeśli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wniosek powinien zawierać oświadczenie o dochodach za 2017 r.

Studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia składają wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w II turze, która zostanie uruchomiona po rozpoczęciu wpisów na studia. Wnioski studentów przyjętych na I rok będą rozpatrzone w II turze w pierwszej kolejności.

Recommended
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)