mrowki

Grupa badawcza - Biologia Konserwatorska

Zajmujemy się ekologią łownych i chronionych gatunków zwierząt. Nasze badania mają najczęściej wymiar aplikacyjny dla ochrony przyrody.
Główne obszary naszych zainteresowań badawczych to:

  • ekologia ssaków drapieżnych
  • problemy ochrony rzadkich gatunków
  • gospodarka łowiecka
  • zjawisko synurbizacji dzikich zwierząt na terenie miasta Krakowa
  • gatunki konfliktowe

Obecnie realizujemy projekty badawcze:

  1. Ekologia kuny domowej Martes foina w aglomeracji wielkomiejskiej oraz mechanizmy kolonizacji terenów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa;
  2. Wpływ powstania Jeziora Czorsztyńskiego na dietę wydry Lutra lutra;
  3. Ekologia dzika Sus scrofa w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych (we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN);
  4. Modele jakości siedlisk niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach - konsekwencje dla ochrony gatunku, gospodarki leśnej i planowania przestrzennego (we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN);
  5. Jakość samca czy siedliska - o zasadach wyboru samca przez samicę u rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus (we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN).

Więcej informacji na naszej stronie: www.eko.uj.edu.pl/gbk

 
Początek strony