Budynek Instytutu

Fiałkowski Wojciech, dr hab.

 1. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wód płynących przy użyciu indeksów biotycznych.
 2. Badania porównawcze czułości wybranych „szybkich metod” oceny stanu środowiska wód powierzchniowych.
 3. Badanie wpływu metod pobierania prób na obraz struktury zgrupowania makrobentosu.
 4. Inwentaryzacja i waloryzacja widelnic (Insecta: Plecoptera) w wodach płynących obszarów chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, rezerwaty przyrody).
 5. Badanie wybiórczości pokarmowej drapieżnych larw owadów zamieszkujących wody płynące (praca terenowa).
 6. Zmiany diety wybranych larw owadów w cyklu życiowym.
 

Fyda Janusz, dr hab.

 • Znaczenie pierwotniaków (orzęsków) w sieciach troficznych.
 • Bioróżnorodność pierwotniaków w różnych typach środowisk naturalnych.
 • Interakcje międzygatunkowe i ich efekty na poziomie zespołów: eksperymenty w mikrosystemach laboratoryjnych.
 • Plastyczność fenotypowa: indukowane mechanizmy obronne u pierwotniaków i bakterii.
 • Biologia osadu czynnego: rola pierwotniaków i Metazoa; możliwości biologicznej kontroli organizmów nitkowatych.
 

Wiąckowski Krzysztof, dr hab.

 • Znaczenie pierwotniaków (orzęsków) w sieciach troficznych.
 • Bioróżnorodność pierwotniaków w różnych typach środowisk naturalnych.
 • Interakcje międzygatunkowe i ich efekty na poziomie zespołów: eksperymenty w mikrosystemach laboratoryjnych.
 • Plastyczność fenotypowa: indukowane mechanizmy obronne u pierwotniaków i bakterii.
 • Biologia osadu czynnego: rola pierwotniaków i Metazoa; możliwości biologicznej kontroli organizmów nitkowatych.
 
Początek strony