mrowki

Tematyka badawcza

  • Badania wpływu czynników środowiskowych (fizyczno-chemicznych, hydrologicznych, hydraulicznych, geomorfologicznych) na zespoły makrofauny wodnej.
  • Badania nad bioakumulacją metali śladowych przez bezkręgowce makrobentosu i wykorzystanie wybranych gatunków zamieszkujących wody śródlądowe (Gammarus fossarum, Baetis rhodani i B. vernus) i morskie (Talitrus saltator, Mytilus trossulus, Balanus improvisus) do bioindykacji zanieczyszczenia tymi metalami.
  • Badania przydatności wybranych metod biologicznej oceny jakości powierzchniowych wód płynących z wykorzystaniem makrofauny wodnej dla oceny stanu ekologicznego cieków „naturalnych” i w różny sposób przekształconych przez człowieka (szczególnie uregulowanych hydrotechnicznie). Testowanie przydatności metody RHS (River Habitat Survey) w warunkach wyżynnych rzek Polski południowej.
  • Badania faunistyczne widelnic (Plecoptera), oraz taksonomiczno-zoogeograficzne jętek (Ephemeroptera) w wodach płynących. Opisy nowych dla wiedzy gatunków jętek, redyskrypcje i rewizje taksonomiczne, badania struktury chorionu jaj jętek, badania jętek kopalnych z bursztynu bałtyckiego (eocen).
 
Początek strony