Budynek Instytutu

Klimek Beata, dr

 1. Wpływ czynników środowiskowych (naturalnych i antropogenicznych) na mikroorganizmy glebowe z wykorzystaniem różnych metod badawczych (pomiary respiracji, płytki Biolog, PLFA, inne).
 2. Relacje między właściwościami fizykochemicznymi gleby i roślinnością, a różnorodnością mikroorganizmów glebowych (w tym funkcjonalną) w ekosystemach łąkowych i leśnych.
 3. Badania w transekcie wysokościowo-klimatycznym w Beskidach (szczególnie eksperymenty terenowe) oraz w glebach borealnych.
 4. Monitoring biologiczny skażenia środowiska (np. metale ciężkie w porostach).
 

Rożen Anna, dr hab.

 • Stechiometryczne różnice w składzie detrytusu gleby i ściółki różnych monokultur leśnych.
 • Stechiometryczne różnice składu ciała drapieżnych stawonogów różnych taksonów i z różnych monokultur.
 • Stechiometryczne zmiany składu chemicznego ściółki różnych gatunków drzew w okresie dekompozycji.
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w różnych monokulturach leśnych.
 • Stosunki stechiometryczne pomiędzy poziomami troficznymi detrytus –detrytusojad.
 • Stosunki stechiometryczne pomiędzy poziomami troficznymi detrytusojad – drapieżca.
 • Stosunki stechiometryczne grzybów (grzybni) i grzybożernych destruentów.
 • Stechiometryczne stosunki u różnych grup ekologicznych dżdżownic.
 • Skład pyłku kwiatowego, a zapylacze – rola dodatkowego żerowania owadów na pyłku kwiatowym.
 • Lokalna zmienność przestrzenna tempa respiracji gleby w powiązaniu z aktywnością bezkręgowców, mikroorganizmów i korzeni.
 • Skład fauny glebowej, a aktywność mierzona metoda bait-lamina.
 • Rodzaj przynęty, a wyniki pomiaru aktywności fauny glebowej mierzonej metodą bait-lamina.
 • Stechiometryczne różnice składu ciała drapieżnych stawonogów różnych taksonów i z różnych monokultur.
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w różnych monokulturach leśnych (eksperyment terenowy).
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w równikowych lasach deszczowych (eksperyment terenowy).
 

Laskowski Ryszard, prof. dr hab.

 1. Ekotoksykologia bezkręgowców lądowych: badania nad zmianami płodności, długości życia, tempa wzrostu, budżetu energetycznego itp. pod wpływem substancji toksycznych.
 2. Transfer zanieczyszczeń w łańcuchach troficznych (praca laboratoryjna i w terenie: analizy chemiczne, doświadczenia laboratoryjne, zbiór zwierząt w terenie).
 3. Ewolucja odporności na substancje toksyczne (praca laboratoryjna i w terenie: eksperymenty selekcyjne, wyznaczanie odporności na substancje toksyczne u organizmów zbieranych w terenie).
 4. Wpływ substancji toksycznych i innych czynników stresogennych na dynamikę populacji (badania laboratoryjne na bezkręgowcach oraz proste modele matematyczne: zmiany równowagowej wielkości populacji, szacowanie prawdopodobieństwa ekstynkcji populacji, wpływ naturalnych czynników środowiskowych na efekty działania substancji toksycznych).
 5. Zmiany różnorodności biotycznej (bioróżnorodności) pod wpływem skażenia środowiska (zbiór materiału w terenie, praca taksonomiczna w laboratorium; praca na różnych grupach bezkręgowców lądowych).
 6. Interakcje między substancjami toksycznymi (metale, pestycydy, wielocykliczne węglowodory aromatyczne itp.) oraz między skażeniami i innymi czynnikami stresogennymi (doświadczenia laboratoryjne na bezkręgowcach).
 

Niklińska Maria, dr hab.

 1. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na procesy biogeochemiczne (praca w terenie i laboratorium: badania tempa rozkładu ściółki leśnej lub standardowych materiałów w terenach o różnym stopniu skażenia; badania tempa respiracji w glebach zanieczyszczonych).
 2. Struktura, różnorodność i aktywność mikroorganizmów gruntów zrekultywowanych (płytki BIOLOG, metody molekularne).
 3. Ekologiczne metody oceny skutków zanieczyszczenia gleb.
 4. Wpływ czynników naturalnych (temperatury i wilgotności) na mineralizację węgla i azotu w glebach różnych ekosystemów.
 5. Wpływ zanieczyszczeń, czynników naturalnych i ich interakcji na parametry mikrobiologiczne gleb różnych ekosystemów.
 6. Wpływ dostępności metali ciężkich i biogenów na procesy glebowe (testowanie związków chemicznych blokujących metale ciężkie).
 7. Zmiany w tolerancji zespołów mikroorganizmów glebowych jako skutek działania różnych czynników stresogennych.
 

Świergosz-Kowalewska Renata, dr hab.

 1. Zmienność genetyczna w populacjach nornicy rudej, Myodes glareolus, pod wpływem substancji toksycznych.
 2. Wpływ metali ciężkich na ekspresję genów (MT) i aktywność enzymów (AChE, CYP450, GPX; GR; GST) u nornicy rudej, Myodes glareolus.
 3. Toksykokinetyka metali ciężkich w tkankach nornicy rudej w zależności od rodzaju metalu, poziomu i czasu ekspozycji oraz od wpływu innych substancji oraz czynników naturalnych.
 4. Wpływ substancji toksycznych na zachowanie zwierząt.
 
Początek strony