Budynek Instytutu

Tematyka badawcza

  • Ekotoksykologia bezkręgowców (wpływ substancji toksycznych na historie życiowe organizmów, populacje i zespoły; interakcje pomiędzy substancjami chemicznymi i naturalnymi czynnikami stresogennymi; ewolucja odporności).
  • Toksykologia i ekotoksykologia drobnych kręgowców (histopatologia, biomarkery, demografia, zmiany genetyczne).
  • Ekotoksykologia ekosystemowa (wpływ zanieczyszczeń na procesy dekompozycji ściółki i obieg materii).
  • Skażenie i degradacja środowiska
  • Biomonitoring (z wykorzystaniem porostów, roślin, ptaków i drobnych ssaków)
  • Wpływ zanieczyszczeń na rośliny (zawartość metali ciężkich i biogenów)
  • Wpływ metali ciężkich na organizmy ptaków i ssaków (skażenie, zmiany histopatologiczne, biomarkery)
  • Współzależność różnorodności biotycznej i funkcjonowania ekosystemów gleb leśnych
  • Stechiometryczne uwarunkowania struktury biotycznej (w tym sieci troficznej) ekosystemów gleb leśnych
  • Stechiometryczne uwarunkowania ewolucji strategii życiowych, na przykładzie bezkręgowców o skrajnych przystosowaniach troficznych
 
Początek strony