Budynek Instytutu

Projekty zakończone

1. Ocena zagrożeń środowiska na wielką skalę za pomocą testowanych metod. SPUB Nr 158/E-338/SPB/6. PR UE/DIE 358/2004-2007 (zakończony); kierownicy: prof. dr hab. Ryszard Laskowski oraz prof. dr hab. M. Woyciechowski

2. Chroniczne skażenie środowiska metalami: skutki na czterech poziomach organizacji u bezkręgowców glebowych i epigeicznych. Projekt KBN 6/P04F/043/18; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

3. Computer Networking Suppelement. NATO Linkage Grant - CN.SUPPL 974625 (zakończony); kierownik prof. dr hab. Ryszard Laskowski

4. Interactions between the ecotoxicological impacts of pesticides and heavy metals. NATO Science Programme and Cooperation Partners Linkage Grant ENVIR.LG 972736; (zakończony); kierownicy: prof. dr hab. Ryszard Laskowski oraz prof. P.C. Jepson (Oregon State University, USA)

5. Zmiany struktury DNA oraz ekspresji genu metalotioneiny u nornicy rudej, Clethrionomys glareolus, pod wpływem oddziaływania metali, Projekt KBN; (zakończony); kierownik projektu: dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska

6. Zmiany struktury DNA oraz ekspresji genu metalotioneiny u nornicy rudej, Clethrionomys glareolus, pod wpływem oddziaływania metali, CRBW-VI-13/2002, (zakończony); kierownik projektu: dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska.

7. Heavy metal accumulation and its effects on organisms living in contaminated environment, British Council-KBN, (zakończony); kierownik projektu: dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska

8. Dynamika akumulacji i wydalania cynku i kadmu u drapieżnych bezkręgowców lądowych z różnych grup taksonomicznych (Araneida, Lithobiomorpha, Coleoptera) oraz wpływ Zn i Cd na parametry populacyjne ich ofiary (Musca domestica). Projekt KBN 6/P04C/090/10; (zakończony); kierownik: dr Paulina Kramarz

9. Wpływ metali ciężkich na parametry populacyjne drapieżnych bezkręgowców. Projekt KBN 6/P04F/011/12; (zakończony); kierownik prof. dr hab. Ryszard Laskowski

10. Adaptacje do chronicznej, wielopokoleniowej ekspozycji na metale u Pterostichus oblongopunctatus Fabricius (Coleoptera, Carabidae). Projekt KBN 6/P04F/072/20; kierownik: dr Paulina Kramarz

11. Effect of heavy metals on soil processes”- cooperative project with the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala, Sweden. Projekt KBN C/050/97 (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

12. Development, improvement and standardization of test systems for assessing sublethal effects of chemicals on fauna in the soil ecosystem. EC Environmental Research Programme SECOFASE; contract No ERBCIPDCT930059; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

13. Variation du réservoir de Matière Organique du Sol (Variation of the Soil Organic Matter Reservoir). EC Environmental Research Programme VAMOS; contract No ERBCIPDCT930010 ; (zakończony); kierownik : prof. dr hab. Ryszard Laskowski

14. Pionowe i przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia i przepływ pierwiastków chemicznych w profilu chemicznym. Projekt KBN 6/P205/012/05/P02; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

15. Przepływ biogenów i zanieczyszczeń w profilu glebowym zlewni Ratanicy. Projekt KBN 6/0321/91/01/P2; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

16. Wpływ metali ciężkich i pierwiastków biofilnych na tempo respiracji ściółki leśnej. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; IBS-14/91; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

17. Effect of chronic pollution stress on the balances of nutrients and heavy metals in forest watersheds” (kooperacje ze Swedish Environmental Research Institute) Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IBS-15/91; (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

18. Dekompozycja materii organicznej w ekosystemach leśnych narażonych na chroniczne zanieczyszczenie. Governmental Research Project CPBP 04.09.05.08. (zakończony); kierownik: prof. dr hab. Ryszard Laskowski

 
Początek strony