mrowki
HomeStudiaStudia III stopniaPrzewód doktorskiCzynności w przewodzie doktorskim w dyscyplinie ekologia

Czynności w przewodzie doktorskim w dyscyplinie ekologia

A. Wszczęcie przewodu doktorskiego następuje po drugim roku studiów doktoranckich lub na początku trzeciego.

1. Należy zapoznać się z nowymi przepisami dotyczącymi procedur o stopniach i tytułach (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w prewodzie doktorskim...)

2. Komplet dokumentów (spis dokumentów poniżej) powinien być dostarczony do Sekretariatu na 10 dni przed terminem Rady Instytutu.

Przed Radą Instytutu:

Obowiązkiem doktoranta jest przed posiedzeniem RI poinformowanie Kierownika Studiów Doktoranckich o chęci wszczęcia przewodu doktorskiego i uzgodnienie z Kierownikiem Studiów Doktoranckich składu komisji egzaminacyjnych.

Po Radzie Instytutu:

Obowiązkiem doktoranta jest dostarczenie Kierownikowi Studiów Doktoranckich informacji o wszczęciu przewodu doktorskiego – kopia wyciągu z protokołu z posiedzenia RI (tytuł, i składy komisji)

3. Dokumenty niezbędne do wszczęcie przewodu doktorskiego (przygotowuje doktorant i promotor komplet poniższych pism):

 • Podanie doktoranta do Rady Instytutu Nauk o Środowisku o wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze wiedzy nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ekologia itd. (wzór w Załaczniku nr 1)
 • Wniosek opiekuna naukowego/przyszłego promotora skierowany do Rady Instytutu z prośba o wszczęcie przewodu i propozycja: recenzentów, zakresu egzaminów i składu komisji egzamiancyjnych (wzór w Załączniku nr 2)
 • Opinia opiekuna naukowego/przyszłego promotora uwzględniająca dotychczasową aktywność naukową, dydaktyczną oraz na rzecz popularyzacji nauki kandydata/kandydatki (wzór w Załaczniku nr 3)
 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego 
 • Spis publikacji (podpisany) – ankieta dorobku naukowego – do otwarcia przewodu niezbędna jest publikacja oryginalna  z listy MNiSW
 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego (w komplecie dla Kierownika studiów III stopnia nie musi być odpisu)
 • Spis publikacji - do wszczęcia przewodu niezbedna jest publikacja z listy MNiSW 
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy (wzór w Załączniku nr 4)
 • Mogą być dołączone certifikaty o zdanym egzaminie z j. angielskiego zgodnie z Rozp. MNiSW z dnia 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim...
 • Oświadczenie o pokryciu wszystkich kosztów obrony jeśli kandydat jest spoza UJ.

B. Przed wysłaniem rozprawy do recenzentów:

 • Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który - jeżeli uzna, że może ona być przedmiotem dalszego postępowania, składa oświadczenie o akceptacji rozprawy doktorskiej, które wraz z 4 egzemplarzami oraz wersją elektroniczną streszczenia powinno być złożona w Sekretariacie Instytutu Nauk o Środowisku UJ.

    (wzór oświadczenia w załącznikach) 

     Wzór strony tytułowej wydruku rozprawy doktorskiej w załącznikach.

 • Po otrzymaniu recenzji (max. 2 miesiace) rozprawy doktorskiej zamieszczane są one wraz ze streszczeniem na stronie internetowej Instytutu oraz przesłane do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

 C. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej.

Po zdaniu wszystkich egazaminów i wpłynięciu obu recenzji na kolejnym posiedzeniu Rady Instytutu Nauk o Środowisku zostaje podjęta uchwała o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Obrona rozprawy doktorskiej może odbyć się najwcześniej 14 dni po dopuszczeniu.

 D. W trakcie przewodu w teczce doktoranta gromadzone są:

 1. Wyciąg z Rady Instytutu dot. wszczęcia przewodu, wyboru recenzentów i komisji egzaminacyjnych.
 2. Oświadczenie promotora o akceptacji rozprawy doktorskiej, która będzie wysyłana po wydruku do recenzentów.
 3. Protokoły z egzaminów : specjalność: ekologia; j. angielski (lub dyplom); filozofii
 4. Dwie recenzje (po 2 egz.)
 5. Wyciąg z Rady Instytutu dot. dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktoskiej.
 6. Formularz (dotyczący elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich) (Zał. Nr 1 z Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12.06.06).

 

 
Początek strony