mrowki
HomeCharakterystyka projektu

Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem wrotków Rotifera

Już w latach 70-tych ubiegłego wieku rozpoczęto badania dotyczące nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych w oczyszczalniach ścieków i poszukiwania sposobów ograniczania tego niekorzystnego zjawiska. Jednak dopiero dwie ostatnie dekady przyniosły rozwiązania, które pozwalają w miarę skutecznie ograniczać puchnięcie osadu czynnego. Metody te, polegające głównie na stosowaniu środków chemicznych, są w większości niedoskonałe i obarczone wysokimi kosztami. Nadal trwają poszukiwania tanich i przyjaznych dla środowiska naturalnego sposobów ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych. Prowadzone przez nas kilkuletnie badania osadu czynnego wykazały wyraźną zależność pomiędzy licznym występowaniem wrotków, a ograniczonym rozwojem bakterii nitkowatych Wyniki tych eksperymentów przeprowadzonych w skali laboratoryjnej dają nadzieję na opracowanie nowatorskiej, biologicznej metody ograniczania puchnięcia osadu, która opierać się będzie na wykorzystaniu zależności pokarmowych między organizmami naturalnie występującymi w osadzie czynnym.

Instytutu Nauk o Środowisku UJ we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał dotację w kwocie 2,5 mln zł na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.3.1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Projekty rozwojowe).

Projekt zatytułowany: „Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem wrotków (Rotifera)” realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, oczyszczalniami ścieków z południowej i północno-wschodniej Polski, a także z Uniwersytetami w Barcelonie (Hiszpania) i Sumach (Ukraina). Badania zaplanowano na lata 2010-2012. Na początku prace badawcze skupią się na wyizolowaniu z prób z różnych oczyszczalni ścieków szczepów wrotków najskuteczniej ograniczających rozwój bakterii nitkowatych i opracowaniu optymalnej metody ich hodowli na masowa skalę. W warunkach laboratoryjnych testowany będzie wpływ różnych rodzajów pokarmu, a także temperatury i natlenienia na rozmnażanie się wrotków pochodzących z różnych szczepów. W kolejnych etapach badana będzie odporność wrotków na substancje toksyczne, które mogą stale lub okresowo występować w ściekach. Innym niezwykle ważnym zagadnieniem będzie przetestowanie wpływu wrotków na parametry fizykochemiczne oczyszczonego ścieku i indeks objętościowy osadu. Ostatecznym celem projektu będzie opracowanie odpowiednich procedur i specjalnych urządzeń, które pozwolą na zastosowanie metody bezpośrednio w oczyszczalniach ścieków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 
Ograniczenie puchniecia-baner
Początek strony