Budynek Instytutu
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Tak
( 17 )
Stechiometryczne uwarunkowania stosunków troficznych w zespołach bezkręgowców lądowych na poziomie detrytusojadów, roślinożerców i drapieżników prof. dr hab. January Weiner Projekt badawczy 2011-2014
Tempo metabolizmu a zróżnicowanie tolerancji na chlorpiryfos: eksperyment ewolucyjny z doborem sztucznym na nornicy rudej Mgr Geoffrey Dheyongera Projekt badawczy 2012-2014
Test hipotezy "tempa życia":procesy starzenia u nornic z linii selekcjonowanych Projekt badawczy 2011-2014
Toksykokinetyka metali u bezkregowców: modele i fizjologia prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy 2011-2013
Umowa o dofinansowanie projektu w programie POMOST dr Aleksandra Walczyńska Fundusz UE 2011-2014
Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku dr Dominika Włoch-Salamon Fundusz UE 2010-2015
Wpływ górskiego gradientu klimatycznego i właściwosci ściółki leśnej an wrażliwość termoczną, tempo i przebieg procesów dekompozycji oraz ich implikacje dla bilansu węgla w przyrodzie wobec globalnych zmian klimatycznych dr Beata Klimek Projekt badawczy 2011-2014
Wpływ interakcji genotyp - środowisko na sukces reprodukcyjny samców Tribolium castaneum dr Zofia Prokop Projekt badawczy 2012-2015
Wpływ interakcji skażenia metalami i zwiekszonej depozycji azotu na tempo dekompozycji oraz genetyczną i funkcjonalną różnorodność mikroorganizmów glebowych dr hab. Maria Niklińska Projekt badawczy 2013-2016
Wpływ niestabilnych białek na dostosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae, modelowych komórek eukariotycznych dr Katarzyna Tomala Projekt badawczy 2011-2014
Wpływ pasozytów krwi na częstotliwość występowania kojarzeń pozapartnerskich u sikory (Cyanistes caeruleus) dr Edyta Podmokła Projekt badawczy 2012-2014
Wpływ różnorodności zespołów mikroorganizmów glebowych z rejonów zanieczyszczonych metalami ciężkimi na oporność i elastyczność mikroorganizmów w reakcji na dodatkowy stres mgr Hamed Azarbad Projekt badawczy 2013-2014
Wpływ warunków termicznych na rozmiary komórek i strategie życiowe organizmów zmiennociepłych dr hab. Marcin Czarnołęski Projekt badawczy 2010-2013
Wpływ wielkości komórek na skalowanie tempa metabolizmu z rozmiarami ciała ptaków i ssaków prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy 2009-2012
Zabezpieczenie ochrony bioróżnorodności w różnych skalach przestrzennych, czasowych i ekologicznych oraz różnych poziomach administracyjnych prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Dofinansowanie SPUB 2009-2013
Zastosowanie metod genomiki funkcjonalnej do badania genetycznych podstaw długowieczności drożdży Saccharomyces cerevisiae w warunkach głodzenia dr Agnieszka Marek Projekt badawczy 2011-2013
Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograniczenia poprzez rozpraszanie ciepła u ptaków i ssaków dr Edyta Sadowska Projekt badawczy 2017-2021
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 18 )
Adaptacje cykli rozwojowych dżdżownic (Dendrobaena octaedra) na terenach skażonych metalami ciężkimi dr hab. Anna Rożen Projekt badawczy 1996-1997
Adaptacje do chronicznej, wielopokoleniowej ekspozycji na metale u Pterostichus oblongopunctatus Fabricius (Coleoptera, Carabidae) dr hab. Paulina Kramarz Projekt badawczy 2001-2002
Allometrie międzygatunkowe i rozkłady wielkości ciała jako czynnik optymalnego lokowania zasobów prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy 2003-2006
An Investigation of Predator-Induced Defence Responses in Ciliated Protozoa dr hab. Janusz Fyda Projekt zagraniczny 2000-2002
Analiza kształtowania się populacji łosia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, oraz określenie kierunków gospodarowania tą populacją Umowa 2003-2004
Assessing Large-Scale Environmental Risks with Tested Methods prof. dr hab. Michał Woyciechowski Projekt badawczy UE 2004-2009
Atlas ptaków zimujących Małopolski Projekt badawczy 1998-1999
Badania migracji drobnych ssaków jako metoda kontroli funkcjonowania korytarzy ekologicznych Projekt badawczy 2002-2003
Bilans węgla organicznego w glebach ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej Projekt badawczy 2001-2003
Biomonitoring of heavy metals in the estuary of the Vistula and adjacent coast of the Bay of Gdansk dr hab. Wojciech Fiałkowski Dofinansowanie współpracy z zagranicą 1996
Biomonitoring of metal pollution along the Baltic coast of Poland dr hab. Wojciech Fiałkowski Projekt zagraniczny 1998-2000
brak prof. dr hab. Ryszard Laskowski Dofinansowanie współpracy z zagranicą 1998
Chemical composition of Scots pine litterfall and nitrogen mineralization rate as related to different climatic conditions prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt zagraniczny 1994-1996
Chemizm gleb, warunki hydrometeorologiczne a tempo dekompozycji ściółki i stan drzewostanów w ekosystemach Puszczy Niepołomickiej prof. dr hab. January Weiner Projekt badawczy 1998-2001
Chroniczne skażenia środowiska metalami: skutki na czterech poziomach organizacji u bezkręgowców glebowych i epigeicznych prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy 2000-2002
Climate change impacts on Insects and thier MITigation dr hab. Piotr Nowicki Projekt badawczy UE 2009-2011
Częstość wiarołomstwa i inwestycja w płeć potomstwa w miejskiej populacji kosa Turdus merula Projekt badawczy 2003-2006
Czynniki ryzyka ekstyncji populacji dr hab. Paulina Kramarz Dofinansowanie SPUB 2009-2011
Początek strony