mrowki
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 35 )
Struktura, różnorodność i aktywność mikroorganizmów gruntów zrekultywowanych jako wskaźniki sukcesu rekultywacji biologicznej dr hab. Maria Niklińska Projekt badawczy 2006-2008
Stypendium finansowane za środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE, Budżetu Państwa i Budżetu Małopolskiego funduszu stypendialnego dla doktorantów dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska Fundusz UE 2010-2013
Stypendium finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE, Budżetu Państwa i Budżetu Małopolskiego mgr Joanna Hajduk Fundusz UE 2008-2012
Stypendium nr 107/116/E-338/STYP/2010 prof. dr hab. Wiesław Babik Stypendium 2010-2013
Stypendium nr 108/117/E-338/STYP/2010 dr Agnieszka Bednarska Stypendium 2010-2013
Stypendium nr 114/125/E-338/STYP/2010 dr hab. Joanna Rutkowska Stypendium 2010-2013
Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w Polsce. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy 2002-2004
Symbionty mikoryzowe storczyków (Orchidaceae) z terenów skazonych metalami ciężkimi - badania molekularne Projekt promotorski 2009-2012
Szkody wyrządzone przez wilki (Canis lupus L.) wśród zwierząt domowych na terenie Polski Projekt badawczy 1997
Teeth and dental tissues as biomarkers of environmental pollution by heavy metal ions prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt zagraniczny 1994-1997
Testowanie hipotezy 'dobrych genów' u muchy Teleopsis dalmanni (Diopsidae) przy użyciu mutacji indukowanych prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt promotorski 2008-2011
The impact of mildly deleterious mutations on organism's fitness: an experimental study with yeast prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt zagraniczny 1998-2001
Transfer przeciwciał do jaj przez samice ptaków i ich wpływ na wzrost i rozwój piskląt Projekt badawczy 2006-2008
Ultradźwięki jako system komunikacji wewnątrz gatunkowej gryzoni dr hab Joanna Kapusta Projekt badawczy 2003-2005
Umowa o współpracy Umowa 1996-2000
Using MicroBes for the REgulation of heavy metal mobiLity at ecosystem and landscape scAle: an intergrative approach for soil remediation by geobiological processes prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy UE 2009-2012
Wdrożenie badań podstawowych i stosowanych w zakresie nauk o środowisku dla dobra społeczności lokalnych prof. dr hab. Jan Kozłowski Dofinansowanie SPUB 2003-2005
Wdrożenie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Jaśle poprzez organizację kampanii promocyjnych i edukacyjnych dla jego mieszkańców prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Umowa 2000-2003
Wpływ mutacji spontanicznych na cechy ilościowe na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt badawczy 2002-2005
Wpływ białek opiekuńczych systemu RAC-Ssb na poziom komórkowy i aktywność in vivo białek niestabilnych termicznie u drożdży Saccharomyces Cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt promotorski 2007-2009
Wpływ chronicznego podawania kadmu na prenatalny i wczesny postnatalny rozwój nornicy rudej dr Marta Zakrzewska Projekt badawczy 1998-2000
Wpływ czynników fizjologicznych i socjalnych na transfer matczynych przeciwciał do jaj u ptaków dr hab. Joanna Rutkowska Projekt badawczy 2011
Wpływ długotrwałego podawania kadmu w pokarmie na poziom metelotioneiny wątrobowej i nerkowej oraz akumulację tego metalu w narządach nornicy rudej Projekt badawczy 2001-2003
Wpływ długotrwałej akumulacji toksycznych dawek miedzi na kondycję fozjologiczną i rozrodczość owiec prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt badawczy zamawiany 2003-2005
Wpływ grzybów mikoryzowych na produkcję biomasy i poziom zwiazków aktywnych u Arnica montana prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy 2005-2008
Wpływ jakości rodziców, daty wyklucia oraz płci na aktywność układu odpornościowego piskląt sikory bogatki Parus major prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt promotorski 2000-2001
Wpływ jakości zasobów na inwestycje samic zeberki (Taeniopygia guttata) w potomstwo różnej płci dr hab. Joanna Rutkowska Projekt badawczy 2002-2003
Wpływ kadmu zawartego w diecie na reprodukcję, przeżywalność i rozwój postnatalny nornicy rudej prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt badawczy 1995-1998
Wpływ kondycji osobnika oraz warunków srodowiska na wybór ryzyka, czyli zmienności zysku podczas żerownia, u sikor żerujących na wolności Projekt badawczy 2006-2007
Wpływ metali ciężkich na funkcjonowanie mikroorganizmów w rejonie ryzosfery ze szczególnym uwzględnieniem roślin wrzosowatych prof. dr hab. Katarzyna Turnau Dofinansowanie SPUB 2005-2006
Wpływ metali ciężkich na parametry populacyjne drapieżnych bezkręgowców prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy 1997-1999
Wpływ metali ciężkich na populacje sikory bogatki w lasach olkuskich prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt badawczy 1994-1996
Wpływ metali na bilans energetyczny złotawca Euthystira brachyptera (Orthopera: Acrididae) z terenów chronicznie skażonych Projekt badawczy 2002-2004
Wpływ naturalnego czynnika stresogennego (temperatury) oraz substancji toksycznych (Zn i Chlorpyrifosu) na stabilność prostych sieci troficznych z wykorzystaniem mikrokosmosów Projekt badawczy 2008-2010
Wpływ polimorfizmu genów MHC na parametry dostosowania na przykładzie muchołówki białoszyjej Ficedula Albicollis POL-POSTDOC III 2007-2010
Początek strony