Budynek Instytutu
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 35 )
Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawue zawartości sierki i metali ciężkich w porostach prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 2007
Oddziaływanie hut cynku i stali na poziom metali ciężkich w tkankach, strukturę narządów wewnętrznych oraz liczebność populacji gryzoni prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt badawczy 2000-2002
Odporność mikroorganizmów glebowych materii organicznej lasów sosnowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi dr hab. Maria Niklińska Projekt badawczy 2002-2003
Odpowiedź metaboliczna kumaków Bombina bombina i B. variegata na zmienne warunki termiczne środowiska. Projekt badawczy 2004-2005
Odziedziczalność siły odpowiedzi humoralnej i koszty immunokompetencji u ptaków dr hab. Joanna Rutkowska Projekt badawczy 2006-2010
Ograniczenie puchnięcia osadu w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem Wrotków (Rotifera) dr hab. Janusz Fyda Umowa 2010-2012
Operat ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków fauny w ramach opracowywanego „Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego” Umowa 1997-1999
Opracowania na temat świata zwierząt (Fauny) na potrzeby opracowania ekofizjograficznego i prac planistycznych dla terenów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wzgórza św. Bronisławy' i ''Fortu Skała'' - w wariancie obejmującym pilot prof. dr hab. January Weiner Umowa 2004
Opracowanie przyrodnicze dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bodzów - Kostrze w Krakowie prof. dr hab. January Weiner Umowa 2005
Opracowanie strefowej ochrony wilka w województwie suwalskim Umowa 1998
Opracowanie teorii ewolucji strategii życiowych opartej na optymalnym lokowaniu energii prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy 1996-1999
Oznaczanie zawartości siarki i metali ciężkich w porostach na Stacjach Bazowych ZMŚP prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 2005
Patterns of genetic interactions under growth, stress, and starvation in Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Umowa 2008-2010
Pionowe i przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia i przepływ pierwiastków chemicznych w profilu chemicznym prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy 1993-1996
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Umowa 2007-2010
Poliformizm genów zgodności tkankowej (MHC) u żubra Bison bonasus: mechanizmy utrzymywania i znaczenie adaptacyjne prof. dr hab. Wiesław Babik Projekt badawczy 2007-2010
Polimorfizm genów MHC II u traszek zwyczajnej i karpackiej Projekt badawczy 2008-2010
Porównanie najważniejszych metod oceny stanu czystości wód płynących i wybór najbardziej przydatnej w monitoringu rzeki Raby powyżej zbiornika zaporowego w Dobczycach dr hab. Wojciech Fiałkowski Projekt badawczy 1997-1999
Poszukiwanie adaptatywnych delecji genów jako nowy aspekt badań genomiki funkcjonalnej drożdży Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt promotorski 2004-2006
Rola arbuskularnych grzybów mikoryzowych w akumulacji radioaktywnego cezu przez rosliny prof. dr hab. Katarzyna Turnau Dofinansowanie SPUB 2007-2009
Rola czynników chemicznych w doborze płciowym u rozkruszka hiacyntowego Rhizoglyphus robini (Acari:Acaridae) Projekt badawczy 2009-2010
Rola genów kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w doborze płciowym u nornicy rudej prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2005-2008
Rola interakcji między mutacjami szkodliwymi w kształtowaniu obciążenia genetycznego: test empiryczny wykorzystujący metody genomiki funkcjonalnej Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt badawczy 2006-2009
Rola testosteronu w determinacji płci i alokacji zasobów w potomstwo różnej płci u zeberek (Taeniopygia guttata) dr hab. Joanna Rutkowska Projekt badawczy 2004-2006
Role of arbuscular mycorrhizal fungi on the accumulatin of radiocaesium by plants prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy UE 2006-2009
Rozmiar i przestrzenne rozmieszczenie szkód wyrządzonych przez jeleniowate w odnowieniach drzewostanów na terenie Bieszczad Projekt badawczy 1998-2000
Skażenie ołowiem oraz jego przyżyciowe wskaźniki u ptactwa wodno błotnego prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt promotorski 2009-2010
Skażenie ołowiem oraz jego przyżyciowe wskaźniki u ptactwa wodno błotnego prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt promotorski 2009-2011
Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000 a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy 2007-2010
Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju ubarwienia opartego o karotenoidy i funkcjonowania układu odpornościowego u dziuplaków prof. dr hab. Mariusz Cichoń Projekt badawczy 2005-2008
Stechiometria sieci troficznych ściółki i gleby ekosystemów leśnych dr hab. Anna Rożen Projekt badawczy 2007-2010
Strategia życiowa zmorsznika czerwonego Corymbia rubra (Coleoptera, Cerambycidae) Projekt badawczy 2005-2007
Stres jako czynnik modyfikujący rozród nornicy rudej, Clethrionomys glareolus prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj Projekt badawczy 1998-2000
Struktura demograficzna i pozyskanie populacji jeleni w Bieszczadach i Beskidzie Niskim (promotorski) Projekt promotorski 2002-2003
Struktura zmienności przestrzennej ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej prof. dr hab. January Weiner Projekt promotorski 2003-2006
Początek strony