mrowki
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle dr Przemysław Ryszka ( 1 )
Arbuskularne grzyby mikoryzowe terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi: różnorodność i znaczenie. dr Przemysław Ryszka Projekt badawczy 2011-2013
Toggle prof. dr hab. Wiesław Babik ( 2 )
Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego? prof. dr hab. Wiesław Babik Projekt badawczy 2012-2017
Genetyka dywergencji traszek - zwyczajnej i karpackiej prof. dr hab. Wiesław Babik Projekt badawczy 2011-2014
Toggle dr Beata Klimek ( 1 )
Czynniki determinujace wrazliwość termiczną procesów dekompozycji w glebach dr Beata Klimek Projekt badawczy 2013-2015
Toggle dr hab. Piotr Nowicki ( 1 )
Czynniki regulujące dyspersję w metapopulacjach motyli dr hab. Piotr Nowicki Projekt badawczy 2010-2013
Toggle dr Zofia Prokop ( 1 )
Dobór płciowy a adaptacja do nowych warunków termicznych u rozkruszka hiacyntowego Rhizoglyphus robini - mechanizmy fenotypowe i podłoże genetyczne dr Zofia Prokop Projekt badawczy 2010-2013
Toggle mgr Anna Skwierzyńska ( 1 )
Dobór płciowy i utrzymywanie się polimorfizmu enzymów u rozkruszka hiacyntowego mgr Anna Skwierzyńska Projekt badawczy 2012-2015
Toggle dr Ulf Bauchinger ( 2 )
Dynamika parametrów hematologicznych w zalezności od zmian w podstawowym i maksymalnym tempie metabolozmu dr Ulf Bauchinger Projekt badawczy 2014-2017
Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej dr Ulf Bauchinger Projekt badawczy 2016-2019
Toggle dr Edyta Sadowska ( 1 )
Efekt doboru sztucznego na wydolność tlenową: czynniki ograniczające budżet energetyczny dr Edyta Sadowska Projekt badawczy 2011-2013
Toggle prof. dr hab. Paweł Koteja ( 2 )
Efekty wielokierunkowego doboru sztucznego u nornicy rudej: analiza transkryptomu prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2011-2013
Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu selekcyjnego prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2012-2014
Toggle prof. dr hab. Katarzyna Turnau ( 1 )
Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy 2012-2017
Toggle mgr Uttaran Maiti ( 1 )
Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u nornic rudych mgr Uttaran Maiti Projekt badawczy 2012-2015
Toggle prof. dr hab. Jacek Radwan ( 5 )
Ewolucja ornamentów płciowych i cech płciowych u gupika Poecillia reticulata: eksperyment selekcyjny prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2011-2014
MHC w populacjach jaszczurki Ctenphorus ornatus - mechanizmy kształtujące zmienność oraz jej znaczenie w ochronie gatunkowej prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2010-2013
Podłoże genetyczne i znaczenie przystosowawcze dymorfizmu samców u dwóch gatunków roztoczy różniących się sposobem determinacji fenotypu samca prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2012-2014
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki prof. dr hab. Jacek Radwan Fundusz UE 2010-2014
Rola kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w rozrodzie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2010-2012
Toggle dr hab. Paulina Kramarz ( 1 )
Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czynniki wpływąjace na jego infekcyjność względem gospodzrza (trojszyk gryzący, Tribolium castaneum) dr hab. Paulina Kramarz Projekt badawczy 2011-2014
Toggle dr Szymon Drobniak ( 1 )
Genetyczne uwarunkowania ewolucji sygnałów płciowych u sikory modrej (Cyanistes caeruleus) dr Szymon Drobniak Projekt badawczy 2011-2013
Toggle dr Agnieszka Bednarska ( 1 )
Ilościowe badanie odpowiedzi na stres u owadów o przeobrabrazeniu zupełnym: zastosowanie teorii Dymamicznego Budzetu Energetycznego (DEB) dr Agnieszka Bednarska Projekt badawczy 2013-2016
Toggle ( 1 )
Introgresja genów MHC między dwoma gatunkami Poecilidae Projekt badawczy 2012-2015
Toggle dr Mateusz Buczek ( 1 )
Jakość poroża u jelenia szlachetnego: test hipotezy Hamiltona i Zuk dr Mateusz Buczek Projekt badawczy 2011-2014
Toggle prof. dr hab. Ryszard Laskowski ( 1 )
Mechanistic Effect Models for the Ecological Risk Assessment of Chemicals prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy UE 2009-2013
Toggle dr Dominika Włoch-Salamon ( 1 )
Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przezywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej fazy G0 dr Dominika Włoch-Salamon Projekt badawczy 2011-2014
Toggle mgr Sebastian Żmudzki ( 1 )
Migracje pomiędzy małymi izolowanymi adaptowanymi i nieadaptowanymi do metali populacjami - heterozja, obniżenie dostosowania, czy ekstynkcja? mgr Sebastian Żmudzki Projekt badawczy 2011-2014
Toggle mgr Magdalena Mikowska ( 1 )
Molekularne biomarkery jako wskażniki narażenia na metale w populacjach Myodes glareolus mgr Magdalena Mikowska Projekt badawczy 2011-2013
Toggle mgr Iwona Giska ( 1 )
Poszukiwanie genomowych podstaw lokalnych adaptacji do zanieczyszczenia metalami w naturalnych populacjach dżdżownicy Lumbricus rubellus mgr Iwona Giska Projekt badawczy 2012-2014
Toggle dr Karolina Kuszewska ( 1 )
Powrót do bezpiecznych zadań a oczekiwana długość życia robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) dr Karolina Kuszewska Projekt badawczy 2011-2013
Toggle prof. dr hab. Jan Kozłowski ( 1 )
Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metaboliozmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy 2012-2015
Toggle prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak ( 1 )
Securing the conservation of biodiversity across administrative levels and spatial, temporal, and ecological scales prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy UE 2009-2014
Toggle MSc Michel Asselman ( 1 )
Stabilność stechiometrii składu ciała trzech gatunków detrytusojadów pod wpływem pokarmu skażonego metalami cięzkimi MSc Michel Asselman Projekt badawczy 2013-2015
Toggle prof. dr hab. Michał Woyciechowski ( 2 )
Stam obecny i przewidywane zmiany wsród owadów zapylających w Europie (dotacja MSWiN do STEP) prof. dr hab. Michał Woyciechowski Dofinansowanie SPUB 2010-2015
Status and Trend of European Pollinators prof. dr hab. Michał Woyciechowski Projekt badawczy UE 2010-2015
Początek strony