mrowki
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Arbuskularne grzyby mikoryzowe terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi: różnorodność i znaczenie. dr Przemysław Ryszka Projekt badawczy 2011-2013
Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego? prof. dr hab. Wiesław Babik Projekt badawczy 2012-2017
Czynniki determinujace wrazliwość termiczną procesów dekompozycji w glebach dr Beata Klimek Projekt badawczy 2013-2015
Czynniki regulujące dyspersję w metapopulacjach motyli dr hab. Piotr Nowicki Projekt badawczy 2010-2013
Dobór płciowy a adaptacja do nowych warunków termicznych u rozkruszka hiacyntowego Rhizoglyphus robini - mechanizmy fenotypowe i podłoże genetyczne dr Zofia Prokop Projekt badawczy 2010-2013
Dobór płciowy i utrzymywanie się polimorfizmu enzymów u rozkruszka hiacyntowego mgr Anna Skwierzyńska Projekt badawczy 2012-2015
Dynamika parametrów hematologicznych w zalezności od zmian w podstawowym i maksymalnym tempie metabolozmu dr Ulf Bauchinger Projekt badawczy 2014-2017
Efekt doboru sztucznego na wydolność tlenową: czynniki ograniczające budżet energetyczny dr Edyta Sadowska Projekt badawczy 2011-2013
Efekty wielokierunkowego doboru sztucznego u nornicy rudej: analiza transkryptomu prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2011-2013
Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy 2012-2017
Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u nornic rudych mgr Uttaran Maiti Projekt badawczy 2012-2015
Ewolucja ornamentów płciowych i cech płciowych u gupika Poecillia reticulata: eksperyment selekcyjny prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2011-2014
Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej dr Ulf Bauchinger Projekt badawczy 2016-2019
Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu selekcyjnego prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2012-2014
Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czynniki wpływąjace na jego infekcyjność względem gospodzrza (trojszyk gryzący, Tribolium castaneum) dr hab. Paulina Kramarz Projekt badawczy 2011-2014
Genetyczne uwarunkowania ewolucji sygnałów płciowych u sikory modrej (Cyanistes caeruleus) dr Szymon Drobniak Projekt badawczy 2011-2013
Genetyka dywergencji traszek - zwyczajnej i karpackiej prof. dr hab. Wiesław Babik Projekt badawczy 2011-2014
Ilościowe badanie odpowiedzi na stres u owadów o przeobrabrazeniu zupełnym: zastosowanie teorii Dymamicznego Budzetu Energetycznego (DEB) dr Agnieszka Bednarska Projekt badawczy 2013-2016
Introgresja genów MHC między dwoma gatunkami Poecilidae Projekt badawczy 2012-2015
Jakość poroża u jelenia szlachetnego: test hipotezy Hamiltona i Zuk dr Mateusz Buczek Projekt badawczy 2011-2014
Mechanistic Effect Models for the Ecological Risk Assessment of Chemicals prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy UE 2009-2013
Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przezywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej fazy G0 dr Dominika Włoch-Salamon Projekt badawczy 2011-2014
MHC w populacjach jaszczurki Ctenphorus ornatus - mechanizmy kształtujące zmienność oraz jej znaczenie w ochronie gatunkowej prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2010-2013
Migracje pomiędzy małymi izolowanymi adaptowanymi i nieadaptowanymi do metali populacjami - heterozja, obniżenie dostosowania, czy ekstynkcja? mgr Sebastian Żmudzki Projekt badawczy 2011-2014
Molekularne biomarkery jako wskażniki narażenia na metale w populacjach Myodes glareolus mgr Magdalena Mikowska Projekt badawczy 2011-2013
Podłoże genetyczne i znaczenie przystosowawcze dymorfizmu samców u dwóch gatunków roztoczy różniących się sposobem determinacji fenotypu samca prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2012-2014
Poszukiwanie genomowych podstaw lokalnych adaptacji do zanieczyszczenia metalami w naturalnych populacjach dżdżownicy Lumbricus rubellus mgr Iwona Giska Projekt badawczy 2012-2014
Powrót do bezpiecznych zadań a oczekiwana długość życia robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) dr Karolina Kuszewska Projekt badawczy 2011-2013
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki prof. dr hab. Jacek Radwan Fundusz UE 2010-2014
Rola kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w rozrodzie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2010-2012
Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metaboliozmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy 2012-2015
Securing the conservation of biodiversity across administrative levels and spatial, temporal, and ecological scales prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy UE 2009-2014
Stabilność stechiometrii składu ciała trzech gatunków detrytusojadów pod wpływem pokarmu skażonego metalami cięzkimi MSc Michel Asselman Projekt badawczy 2013-2015
Stam obecny i przewidywane zmiany wsród owadów zapylających w Europie (dotacja MSWiN do STEP) prof. dr hab. Michał Woyciechowski Dofinansowanie SPUB 2010-2015
Status and Trend of European Pollinators prof. dr hab. Michał Woyciechowski Projekt badawczy UE 2010-2015
Początek strony