Charakterystyka projektu

W latach 2010 - 2015 Instytut Nauk o Środowisku realizuje program rozwojowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.”

Instytut Nauk o Środowisku UJ jest czołową jednostką badawczą w dziedzinie ekologii, o czym świadczy między innymi przyznanie statusu Europejskiego Centrum Doskonałości. W 2008 roku Instytut uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia (więcej na www.eko.uj.edu.pl)

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej UJ w dziedzinie nauk o środowisku, poprzez otwarcie przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ nowych studiów III-go stopnia „ekologia”, wykształcenie i wypromowanie specjalistów z tytułem naukowym doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, biegle posługujących się językiem angielskim a tym samym konkurencyjnych na międzynarodowej arenie naukowej.

Aby ułatwić doktorantom poruszanie się w międzynarodowym środowisku naukowym, studia prowadzone będą w języku angielskim. Będą to pierwsze na UJ studia doktoranckie prowadzone całkowicie w tym języku. Program studiów (patrz zakładka studia doktoranckie) obejmuje kursy reprezentujące różne, dyscypliny naukowe, m.in.: biologię, ekologię, mikrobiologię, biotechnologię, informatykę, matematykę, geografię, kształtowanie środowiska i pokrewne. Każdy z kursów będzie prowadzony przez nauczycieli akademickich Instytutu i częściowo przez wybitnych specjalistów z zagranicy. INoŚ będzie gościł 16 zagranicznych wykładowców, z których każdy spędzi w Instytucie tydzień i będzie brał aktywny udział w życiu naukowym, prowadząc wykłady, seminaria, dyskusje i indywidualne spotkania.

Ponadto planowane jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry INoŚ poprzez doskonalenie warsztatu nauczycielskiego na specjalistycznych kursach i w czasie staży zagranicznych.

Nabory na studia doktoranckie i staże dla młodych doktorów odbędą się w czerwcu 2010 i 2011 roku. Rekrutacja prowadzona będzie na zasadach konkursu ogłoszonego w polskiej i międzynarodowej prasie. Na podstawie zgłoszeń sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów, z których najlepsi zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie. Przyjętych zostanie w sumie 16 doktorantów (w każdym roczniku nie więcej niż trzech obcokrajowców), którzy przez 4 lata otrzymywać będą miesięczne stypendia w wysokości 2200 złotych oraz 4 młodych doktorów, każdy na 20 miesięcy, z miesięcznym stypendium 3200 złotych.

W projekcie przewidziane są również środki na zakup sprzętu, programów komputerowych i materiałów, które pozwolą usprawnić działanie specjalistycznych pracowni i laboratoriów, a tym samym umożliwić prowadzenie eksperymentów naukowych na światowym poziomie. Planowane są zakupy komputerów przenośnych dla wszystkich osób objętych stypendiami.

 

                                                      www.efs.gov.pl